Regulamin

§1. Podstawowe informacje oraz definicje

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy funkcjonowania serwisu Znany Fachowiec pod adresem www.znanyfachowiec.pl. Operatorem serwisu jest Znany Fachowiec sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Iwaszkiewicza 3, 60-461 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wild w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000434399, posiadająca nr REGON 302227916 oraz posiadająca nr NIP 7811880659.

 2. Z Usługodawcą można się skontaktować poprzez: adres e-mail: kontakt@znanyfachowiec.pl lub listownie na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.

 3. Definicje:

  a. Usługodawca – oznacza operatora serwisu, wskazanego w pkt. 1 powyżej.

  b. Moderator – osoba nadzorująca działanie Serwisu ze strony Usługodawcy, mająca uprawnienia wskazane w niniejszym Regulaminie.

  c. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.znanyfachowiec.pl.

  d. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.

  e. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, pełnoletnią i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto w Serwisie na podstawie dokonanej rejestracji w Serwisie w sposób bezpośredni lub z wykorzystaniem serwisu Facebook bądź Google.

  f. Gość – niezarejestrowana osoba korzystająca z Serwisu bez założenia Konta Użytkownika lub Konta Fachowca.

  g. Fachowiec – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych (np. spółka jawna), posiadający Konto i Profil Fachowca w Serwisie, świadczący usługi z zakresu: prac budowlanych, stolarskich, lakierniczych, remontowych, malarskich, hydraulicznych, elektrycznych, instalacyjnych itp.

  h. Profil Fachowca – powiązany z Kontem Fachowca, umieszczony na podstronie Serwisu przez Fachowca i zweryfikowany przez Moderatora publiczny zbiór informacji o Fachowcu, zawierający skalę ocen oraz opinii od Użytkowników Serwisu oraz inne dodatkowe informacje.

  i. Niezweryfikowany Profil Fachowca - umieszczony na podstronie Serwisu przez Fachowca niepubliczny (tj. niedostępny dla innych użytkowników Serwisu) zbiór informacji o Fachowcu, oczekujący na weryfikację ze strony Moderatora.

  j. Konto – przypisany do Fachowca lub Użytkownika wpis w bazie danych Serwisu (Konto Fachowca lub Konto Użytkownika), umożliwiający zalogowanie się do Serwisu za pośrednictwem serwisu Facebook, Google lub bezpośrednio przy wykorzystaniu przepisanego przy procesie rejestracji indywidualnego loginu (maila) i hasła, które jest wymagane, aby uzyskać dostęp do określonych usług świadczonych przez Serwis.

  k. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

  l. Forum – zawarta w strukturze Serwisu platforma umożliwiająca publiczne prowadzenie dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy Użytkownikami Serwisu oraz Fachowcami;

  m. Facebook – oznacza serwis o tej nazwie, którego dostawcą jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia;

  n. Utwór - oznacza każdą wypowiedź Użytkownika lub Fachowca jego autorstwa, w tym opublikowany artykuł, zamieszczony na Forum, który można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  o. Blog – platforma służąca do publikacji treści przez Usługodawcę lub Fachowców, w szczególności artykułów branżowych.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca poprzez Serwis i na podstawie niniejszego Regulaminu świadczy następujące usługi:

  a. umożliwia Użytkownikom utworzenie Kont Użytkowników;

  b. umożliwia Fachowcom utworzenie Konta Fachowca oraz powiązanego z nim Profilu Fachowca;

  c. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Fachowcach skatalogowanych według profesji, lokalizacji (województw, miejscowości) i dodatkowych kategorii;

  d. udostępnia wyszukiwarkę Fachowców skatalogowanych według profesji, lokalizacji (województw, miast / miejscowości) i dodatkowych kategorii;

  e. umożliwia wysyłanie wewnątrzsystemowych wiadomości pomiędzy użytkownikami, w tym zadawanie pytań Fachowcom;

  f. udostępnia Forum służące wymianie poglądów oraz prowadzeniu dyskusji za pośrednictwem sieci Internet;

  g. umożliwia Fachowcom publikację artykułów branżowych, związanych z zakresem ich działalności,

  h. umożliwia Fachowcom otrzymywanie powiadomień o nowych informacjach i opiniach;

  i. umożliwia Fachowcom podawanie i korygowanie informacji o sobie umieszczonych na ich Profilu, publikowanie zdjęć, odnoszenie się do opinii Użytkowników oraz odpowiadanie na zadane pytania;

  j. umożliwia zgłaszanie wszelkich nadużyć Moderatorowi Serwisu.

 2. Informacje i opinie o Fachowcach mogą być publikowane w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy m.in. od otrzymanych opinii. Serwis wskazuje sposoby pozycjonowania Fachowców w Serwisie oraz przyjęte kryteria (np. dostępność terminów, lokalizacja, rodzaj konta Fachowca, odpłatna umowa itp.).

 3. Zasady działania Forum, o którym mowa w §2 pkt. 1 f powyżej określa Regulamin Forum wskazany w §7 niniejszego Regulaminu.

 4. Publikacja artykułów, o których mowa w §2 pkt. 1 g powyżej jest możliwa po uprzednim kontakcie z Moderatorem, akceptacji Regulaminu Publikacji i po akceptacji artykułu przez Moderatora.

§3. Usługi darmowe i usługi płatne

 1. Korzystanie z serwisu dla Użytkowników jest w całości bezpłatne, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację, tworzenie kont Użytkowników, dodawanie opinii o Fachowcach oraz komentarzy, zadawanie pytań Fachowcom, korzystanie z Forum.

 2. Korzystanie z serwisu dla Fachowców w zakresie wskazanym w pkt. 1 powyżej jest w całości bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Usługodawca zastrzega sobie prawo do oferowania Fachowcom dodatkowych płatnych pakietów usług.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§4. Warunki świadczenia usług i korzystania z Serwisu

 1. W celu korzystania z Serwisu należy posiadać dostęp do sieci Internet oraz posiadać przeglądarkę internetową, przy czym Usługodawca zapewnia poprawne działanie Serwisu na przeglądarkach: Firefox, Chrome, Safari, IE, Edge, Opera, zaktualizowane do najnowszej wersji.

 2. Gość, tj. każda osoba korzystająca z Internetu może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Fachowcach, korzystać z wyszukiwarki Fachowców, czytać artykuły oraz wpisy na blogu lub Forum.

 3. Każda osoba może samodzielnie założyć w serwisie konto Użytkownika lub konto Fachowca. Warunkiem założenia konta (Użytkownika lub Fachowca) jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.

 4. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest się osobą pełnoletnią.

 5. W celu założenia konta Użytkownika należy podać przynajmniej imię i nazwisko oraz aktywny adres e-mail. W przypadku rejestracji za pośrednictwem serwisu Google lub Facebook imię i nazwisko będzie zgodne z imieniem i nazwiskiem wskazanym w tych serwisach.

 6. Weryfikacja konta Użytkownika odbywa się poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, wysyłany na adres e-mail Użytkownika lub poprzez serwis Facebook bądź Google.

 7. Fachowiec w celu założenia Profilu Fachowca oraz jego weryfikacji przez Moderatora przekazuje następujące dane:

  a. Imię i nazwisko – obowiązkowo;

  b. adres prowadzonej działalności – obowiązkowo;

  c. adres e-mail – obowiązkowo;

  d. numer telefonu – obowiązkowo;

  e. nazwę przedsiębiorstwa – opcjonalnie;

  f. zawód - obowiązkowo;

  g. zakres wykonywanych usług – opcjonalnie;

  h. informację, czy prowadzi działalność gospodarczą i wystawia faktury VAT – opcjonalnie.

 8. Jeżeli konto Fachowca ma należeć do spółki prawa handlowego, obowiązkowo należy dodatkowo podać: imię i nazwisko osoby kontaktowej, pełną firmę (nazwę), numer NIP oraz REGON. Konto dla spółki prawa handlowego lub innego podmiotu posiadającego zdolność do czynności prawnych może założyć tylko osoba posiadająca prawo do reprezentowania podmiotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 9. Wstępna weryfikacja Konta Fachowca odbywa się poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, wysyłany na adres e-mail Fachowca lub poprzez serwis Facebook bądź Google. Konto Fachowca wraz z Profilem Fachowca zostanie uznane za zweryfikowane dopiero po sprawdzeniu informacji przez Moderatora i do tego czasu pozostaje niepubliczne (niewidoczne dla innych użytkowników Serwisu). W przypadku osób fizycznych sprawdzenie będzie polegało na ustaleniu czy wpis nie stanowi powielenia innego wpisu. W przypadku kont założonych dla przedsiębiorstw (spółek i innych podmiotów) zostaną sprawdzone dane w odpowiednim rejestrze oraz uprawnienie osób rejestrujących do reprezentowania danego podmiotu.

 10. Usługodawca nie gwarantuje, że osoby i pozostałe podmioty, posiadające Konto i Profil Fachowca prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisani, ani że są podatnikami VAT. Usługodawca nie prowadzi stałej weryfikacji Profili Fachowców i nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem rzeczywistym informacji wskazanych w Profilu Fachowca.

 11. Każdy Użytkownik i każdy Fachowiec może mieć tylko jedno konto, każdy Fachowiec może mieć tylko jeden Profil. Konta i Profile powtarzające się lub zwielokrotnione będą usuwane przez Usługodawcę.

 12. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może wymagać od Użytkownika lub Fachowca dodatkowego potwierdzenia tożsamości lub Profilu pod rygorem usunięcia konta. Usługodawca lub Moderator wskazują przyczynę dodatkowej weryfikacji.

 13. Fachowiec posiadający Konto Fachowca może:

  a. edytować informacje widoczne na Profilu Fachowca;

  b. dodać swoje zdjęcie, logo lub oznaczenie graficzne;

  c. odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników w formie komentarzy;

  d. odpowiadać na zadane przez Użytkowników pytania;

  e. przeglądać statystyki Profilu,

  f. używać Forum,

  g. kontaktować się z Użytkownikami przez prywatne wiadomości dostarczane za pośrednictwem Serwisu,

  h. publikować autorskie artykuły specjalistyczne zgodnie z zasadami wskazanymi w §2 pkt. 5.

 14. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację w Serwisie. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń.

 15. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie usunąć swoje konto. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług.

 16. Fachowiec może w każdej chwili samodzielnie usunąć swoje konto. Usunięcie konta spowoduje usunięcie powiązanego z nim Profilu Fachowca. Fachowiec może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez usunięcie swojego Konta, chyba że została zawarta osobna umowa dotycząca dodatkowych płatnych usług. Wówczas znajdują zastosowanie zapisy umowy.

 17. Założenie konta Fachowca jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to działanie podejmowane w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej. Konto Fachowca może założyć jedynie osoba nie posiadająca statusu konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 18. Użytkownicy i Fachowcy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Fachowca jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.

§5. Umieszczanie treści w Serwisie, dodawanie opinii o Fachowcach, zadawanie pytań

 1. Dodawanie anonimowych opinii nie jest możliwe. Opinie podpisywane są imieniem i nazwiskiem Użytkownika wybranym przez Użytkownika podczas procesu zakładania konta lub używanym w serwisie Google lub Facebook w przypadku założenia konta za pośrednictwem tych serwisów.

 2. Opinie i informacje o Fachowcach muszą:

  a) dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Fachowca;

  b) bazować na osobistych doświadczeniach Użytkownika z danym Fachowcem (nie na relacjach osób trzecich);

  c) dotyczących Fachowca posiadającego Profil Fachowca w Serwisie.

 3. Zamieszczenie przez Użytkownika opinii w Serwisie jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że wystawiona opinia i komentarz są zgodne ze stanem faktycznym.

 4. Zabrania się umieszczania w Serwisie, w tym w opiniach, komentarzach oraz odpowiedziach na opinie treści (w tym materiałów graficznych):

  • reklamowych, marketingowych, w tym tzw. lokowania produktu;

  • niezgodnych z prawdą;

  • zawierających linki do innych stron internetowych;

  • naruszających zasady współżycia społecznego, wulgarnych lub powszechnie uznawanych za obraźliwe lub niecenzuralne a także stosowania odniesień do sfery prywatnej i rodzinnej, wyrażania gróźb, wyzwania do stosowania przemocy lub nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;

  • bezprawnych, w szczególności mogących naruszać dobra osobiste innych osób, w tym prawa do dobrego imienia i wizerunku, a także treści mających znamiona pomówienia lub zniesławienia;

  • mogących naruszać przepisy prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej lub przepisy o ochronie danych osobowych.

 5. Fachowcy o tym samym zakresie usług nie mogą wzajemnie dodawać o sobie opinii. Zabrania się umieszczania przez Fachowców opinii na własnych Profilach.

 6. Umieszczenie przez Użytkownika lub Fachowca jakichkolwiek treści w Serwisie (opinie, komentarze, opisy, materiały graficzne, pytania lub odpowiedzi itp.) jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

  a) umieszczenie treści jest zgodne z Regulaminem Serwisu, w szczególności nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich,

  b) udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych treści na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: publikacja w sieci Internet, prezentacji w Serwisie, umieszczenie w bazie danych, zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wykorzystanie w celu promocji Usługodawcy, reemitowanie, wyświetlanie, nadawanie.

 7. Każdy ma prawo zgłosić Moderatorowi naruszenie zasad Regulaminu. Moderator ma prawo do usunięcia opinii, komentarzy lub innych treści naruszających powyższe zasady bądź do ocenzurowania wypowiedzi z oznaczeniem wypowiedzi jako ocenzurowanej.

§6. Odpowiedzialność i kwestie prawne

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby o przerwach w pracy Serwisu poinformować z wyprzedzeniem (jeżeli będzie to możliwe) oraz przeprowadzić działania w taki sposób, aby przerwy w świadczeniu usług nie były uciążliwe.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do trwałego zaprzestania świadczenia Usług i likwidacji Serwisu. Zaprzestanie świadczenia usług nieodpłatnych nie może rodzić żadnej odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika lub Fachowca.

 3. Serwis stanowi platformę umożliwiającą kontakt Użytkownika z Fachowcem oraz oceny Fachowca dokonanej przez Użytkownika. Serwis nie ma możliwości weryfikacji jakości wykonania usług przez Fachowca a oceny mogą być nacechowane subiektywnymi odczuciami. Wszelkie umowy i ustalenia dokonane przez Użytkowników z Fachowcami (treść umowy, zlecenia, zakres prac, sposób wynagrodzenia, oferty, wizyty, terminy) są poza kontrolą Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników, Gości oraz Fachowców za:

  a) przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą;

  b) wszelkie szkody wynikłe z niestawienia się Użytkowników na umówione wizyty z Fachowcami;

  c) wszelkie szkody wynikłe z niestawienia się Fachowców na umówione wizyty z Użytkownikami;

  d) jakość lub terminowość prac lub usług wykonanych przez Fachowców na rzecz Użytkowników.

 4. Użytkownik i Fachowiec są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie, a także w przypadku rejestracji przy pomocy serwisu Google lub Facebook – za działania tych serwisów.

 5. W przypadku rejestracji za pośrednictwem serwisu Facebook lub Google serwis ten jest odpowiedzialny za gromadzenie loginów i haseł oraz za przeprowadzenie procedury odzyskania hasła.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Fachowca. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników lub Fachowców, ale po otrzymaniu uzasadnionego zgłoszenia nadużycia Usługodawca podejmie odpowiednie działania, w tym w uzasadnionym przypadku usunie zgłoszone treści.

 7. Użytkownik lub Fachowiec ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa lub szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, praw własności przemysłowej lub naruszeniem przepisów dot. zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 8. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Fachowca.

 9. Usługodawca nie odpowiada na przydatność usług Serwisu dla celów Użytkownika lub Fachowca.

 10. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oraz należytą jakość oferowanych Usług bezpłatnych.

 11. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają warunki umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

 12. Usługodawca nie udziela gwarancji prawidłowego działania Serwisu.

 13. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§7. Regulamin Forum

 1. Zasady wskazane w niniejszym paragrafie określają zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej publikowanie tj. tworzenie publicznie widocznych wątków dyskusji, udzielanie odpowiedzi i dodawanie komentarzy na platformie Forum, stanowiącej część serwisu www.znanyfachowiec.pl. W zakresie odrębnie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do zasad korzystania z Forum mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Wszyscy, także Goście Serwisu mogą przeglądać zawartość wpisów umieszczonych na Forum. Forum przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich użytkowników Internetu. Publikować na Forum mogą jedynie Użytkownicy zweryfikowani przez konto Facebook oraz Fachowcy.

 3. Użytkownicy i Fachowcy korzystający z Forum, dokonując wpisów, akceptują warunki określone w Regulaminie i zobowiązują się do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.

 4. Posty na Forum są podpisywane imieniem i nazwiskiem.

 5. Usługodawca zachowuje prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi lub Fachowcowi dalszego korzystania z Forum w dowolnym momencie, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez nich postanowień Regulaminu. Usługodawca nie ma obowiązku rozpowszechniać za pośrednictwem Forum wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika lub Fachowca, chyba że wynika to z odrębnej umowy.

 6. Usługodawca zachowuje prawo do:

  a) zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika lub Fachowca za pośrednictwem Forum i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych użytkownikom Internetu;

  b) cenzurowania lub moderowania wypowiedzi naruszających niniejszy Regulamin z oznaczeniem wypowiedzi jako moderowanej lub ocenzurowanej;

  c) usuwania wszelkich opublikowanych treści naruszających niniejszy Regulamin, w tym duplikatów i powtórzeń.

 7. Usługodawca ma prawo zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu wobec użytkowników jest wyłączona, chyba że wynika z odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą.

 8. Użytkownik lub Fachowiec korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek. 

 9. Użytkownik lub Fachowiec jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co jednak nie pozbawia Usługodawcy prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych uprzednio dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.

 10. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa

 11. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie Forum do: 

  a) rozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych; 

  b) podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);

  c) wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, propagowania przemocy i agresji; 

  d) rozpowszechniania: materiałów i treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz godzących w godność bądź obyczajność (np. treści pornograficznych), wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;

  e) rozpowszechniania materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich lub materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu)

  f) umieszczania: linków do prywatnych stron www, treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka, danych teleadresowych, danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące; . 

 12. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką tekstu. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych treści niezwiązanych z tematem wiodącym dyskusji. 

 13. Publikowanie na Forum treści informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym (reklamowym, promocyjnym), bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Usługodawcy jest zabronione. 

 14. Zabronione jest publikowanie za pośrednictwem Forum pytań lub problemów wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość.

 15. Użytkownicy lub Fachowcy zobowiązani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobowiązani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 16. Te same treści mogą być publikowane tylko raz w ramach Forum i zabronione jest ich powielanie w różnych miejscach Forum.

 17. Korzystanie z Forum przez Użytkownika lub Fachowca oznacza udzielnie Usługodawcy zgody na korzystanie z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych na polu eksploatacji jakim jest publikacja w sieci Internet.

 18. Usunięcie konta Użytkownika lub Fachowca skutkuje usunięciem publikowanych treści na Forum.

 19. Usługodawca nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum. Każdy z Użytkowników lub Fachowców ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Usługodawcy i osób trzecich za skutki zamieszczonych na Forum wypowiedzi. Usługodawca oświadcza, że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. Po otrzymaniu uzasadnionego zgłoszenia nadużycia Usługodawca podejmie odpowiednie działania, w tym w uzasadnionym przypadku usunie zgłoszone treści.

§8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie informacje o celach, zasadach i terminach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§9. Postępowanie reklamacyjne i inne zastrzeżenia lub wnioski

 1. Na adres e-mail: kontakt@znanyfachowiec.pl mogą być zgłaszane:

  a) reklamacje oraz zakłócenia w pracy Serwisu, błędy strony itp.,

  b) przypadki naruszenia Regulaminu przez Użytkowników lub Fachowców,

  c) zastrzeżenia co do rzetelności opinii lub prawdziwości danych umieszczonych w Serwisie;

  d) inne niż wymienione powyżej wnioski, skargi lub sugestie.

 2. Reklamacje muszą być zgłoszone w ww. adres e-mail w terminie 7 dni od dnia nieprawidłowego świadczenia Usługi lub wystąpienia zakłóceń, pod rygorem odmowy ich rozpoznania. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.

 3. Zgłoszenia i reklamacje zawierające treści wulgarne lub obelżywe nie będą rozpatrywane.

§10. Kwestie prawne, zmiany Regulaminu

 1. Uprawnienia Usługodawcy, wskazane w niniejszym Regulaminie, mogą być wykonywane przez Moderatora.

 2. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@znanyfachowiec.pl lub w formie papierowej na adres wskazany w 1§ pkt. 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz kodeksu cywilnego. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz świadczenia Usług jest prawo polskie.

 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, dla użytkowników nie będących konsumentami, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej rozstrzyganiu sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dodatkowe informacje dla konsumentów dotyczące ich uprawnień i sposobów rozstrzygania sporów można znaleźć pod adresem: www.konsument.gov.pl.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. O dokonanej zmianie poinformuje Użytkowników oraz Fachowców przez ogłoszenie na Serwisie oraz wysłanie wiadomości na adresy e-mail lub korespondencji wewnętrznej (na konto Fachowców i Użytkowników) na 14 dni przed wejściem w życie dokonanych zmian.